Staff

Fullname: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Position: Assistent-professor

Room: F03

Phone: 220 444 420

e-mail: Martin.Zlamal@vscht.cz

Workgroup: Photocatalysis

Education

N105002Electrochemical Processes
N105001Applied Chemical Processes
S105001Applied Chemical Processes
N963014Bachelor Thesis
N963008Diploma Thesis
N105021Specialized Laboratory

Professional curriculum vitae

1999High Chemical School in Hranice - graduation
2000-2005Master study - ICT Prague, Department of Inorganic Technology
2005-2014Scientific worker - ICT Prague, Research centrum NANOPIN
2011PhD study - ICT Prague, Department of Inorganic Technology, Dissertation "Photocatalysts based on TiO2"
2012-2019Assistant professor - ICT Prague, Department of Inorganic Technology

Specialization

Photocatalytic degradation of organic substances on titanium dioxide layers

Internships

2006University Erlangen, Germany

Awards

2005"Precheza Award" - the 3rd of the best Diploma Thesis
2010Josef Hlavka Foundation Award

Theses topics

Problematika emisí rtuti

V roce 2021 by měly na celoevropské úrovni začít platit nové emisní standardy pro velké spalovací zdroje včetně uhelných elektráren, jejichž součástí jsou nově limity emisí rtuti, které dosud neexistovaly a emise rtuti byly pouze monitorovány. Rešeršní část práce bude zaměřena na problematiku emisí rtuti a možné způsoby jejího odstraňování. Praktická část pak bude zaměřena na možnosti stanovení nízkých koncentrací rtuti.

Thesis supervisor: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Využití bentonitu při výrobě průmyslových hnojiv

Změna klimatu v posledních letech vede k výrazným výkyvům srážek, což přináší problémy se zadržováním vody v krajině a především na polích. Bentonit je přirozeně se vyskytující reziduální hornina s dobrými sorpčními vlastnostmi. Obsahem práce bude studium možnosti využít tento materiál při výrobě průmyslových hnojiv za účelem snížení rychlosti uvolňování živin a současně pro zlepšení zádrže vody hnojené půdy.

Thesis supervisor: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Problematika emisí rtuti

V roce 2021 by měly na celoevropské úrovni začít platit nové emisní standardy pro velké spalovací zdroje včetně uhelných elektráren, jejichž součástí jsou nově limity emisí rtuti, které dosud neexistovaly a emise rtuti byly pouze monitorovány. Rešeršní část práce bude zaměřena na problematiku emisí rtuti a možné způsoby jejího odstraňování. Praktická část pak bude zaměřena na možnosti stanovení nízkých koncentrací rtuti.

Thesis supervisor: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Studium rozkladu ilmenitu

Rozklad minerálu ilmenit (FeTiO3) kyselinou sírovou je prvním technologickým krokem při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem. Práce bude zaměřena na získání přehledu o možnostech rozkladu ilmenitu minerálními kyselinami se zohledněním efektivity procesu pro následné získávání TiO2 a zpracování odpadů. V experimentální části bude sledován vliv vybraných parametrů na rychlost rozkladných reakcí.

Thesis supervisor: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Studium fyzikálně-chemických vlastností oxidu titaničitého a možnosti jeho využití

Jedním z nejvíce hodnotných bílých pigmentů je oxid titaničitý. Vzhledem k jeho vlastnostem je TiO2 velmi dobře použitelný také jako katalytický materiál. Předmětem práce bude jak vypracování rešerše o uplatnění oxidu titaničitého, tak studium vlivu vybraných parametrů výroby (např. kalcinace) na výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného TiO2.

Thesis supervisor: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Využití bentonitu při výrobě průmyslových hnojiv

Změna klimatu v posledních letech vede k výrazným výkyvům srážek, což přináší problémy se zadržováním vody v krajině a především na polích. Bentonit je přirozeně se vyskytující reziduální hornina s dobrými sorpčními vlastnostmi. Obsahem práce bude studium možnosti využít tento materiál při výrobě průmyslových hnojiv za účelem snížení rychlosti uvolňování živin a současně pro zlepšení zádrže vody hnojené půdy.

Thesis supervisor: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Download: Specialized Laboratory

cz08 Charakterizace vybraných povrchových vlastností materiálů

pdf9_charakterizace_vybranych_povrchovych_vlastnosti_materialu.pdf | size: 460,2 kB

Room: AF03

Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

en05 Characterization of the specific material surface properties

pdf9_characterization_of_the_specific_material_surface_properties-_theory.pdf | size: 430,7 kB

Room: AF03

Ing. Martin Zlámal, Ph.D.