Zaměstnanci

Jméno: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Funkce(zařazení): Hospodář ústavu

Místnost: A 24

Telefon: 220 444 020

e-mail: Jan.Vidensky@vscht.cz

Pracovní skupina: Heterogenní nekatalyzované reakce

Výuka

N105020Anorganická technologie
N105004Úvod do chemických technologií
N105006Základy anorganické technologie
N105017Technologie a aplikace průmyslových hnojiv
N963014Bakalářská práce
N963008Diplomová práce
N105022Laboratorní projekt I
N105023Laboratorní projekt II

Odborný životopis

1969-1974Ukončení vysokoškolského studia na VŠCHT Praha, obor anorganická technologie
1979Disertační práce v oboru anorganické technologie, téma: Studium kinetiky rozkladu sedimentárních fosfátů kyselinou dusičnou
1979-1989Pedagogický pracovník na Ústavu anorganické technologie
1989Jmenován docentem v oboru Technologie anorganických látek
1990-2017docent, Ústav anorganické technologie

Odborné zaměření

Heterogenní nekatalyzované reakce, technologie anorganických výrob, průmyslová hnojiva

Členství ve vědeckých společnostech

Česká společnost chemická
Česká společnost chemického inženýrství

Zahraniční stáže

1981LTI Leningrad, 3 měsíční studijní pobyt
1984Technologický institut Talin, 1 měsíční studijní pobyt

Témata závěrečných prací

Hnojiva s pozvolně rozpustnými sloučeninami fosforu

Fosfor patří mezi základní biogenní prvky. Cena výchozích fosforečných surovin v poslední době významně roste. Používání pozvolně rozpustných sloučenin fosforu značně snižuje jeho ztráty způsobené retrogradací. Práce bude zaměřena na získání přehledu hnojiv tohoto typu a jejich výroby. Může obsahovat i experimentální část.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Studium přepracování energosádrovce konverzní reakcí

Jedná se o studii chemického přepracování energosádrovce. Jeho produkce při odsiřování klasických spalovacích elektráren převyšuje možnosti jeho využití ve stavebnictví a dalších odvětvích. K jedné z mála možností přepracování energosádrovce patří heterogenní nekatalyzovaný konverzní proces s uhličitanem amonným, kde dochází i k využití odpadního oxidu uhličitého, za vzniku dobře využitelných produktů, síranu amonného a uhličitanu vápenatého, který lze rovněž vracet do odsiřovacího procesu.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Konzultant práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Vlivy uplatňující se při výrobě dusičnanu vápenatého jako průmyslového hnojiva

Dusičnan vápenatý patří k jedněm z mála hnojiv, které vykazují fyziologicky alkalickou reakci. Ta je velmi vhodná pro naše kyselé půdy. Jeho nevýhodou, ale v suchých obdobích i výhodou, je jeho značná hygroskopičnost. Práce bude zaměřena na získání přehledu způsobů výroby tohoto hnojiva a používaných aditiv na zlepšení jeho vlastností. Může zahrnovat i experimentální část týkající se například rozkladu vápence kyselinou dusičnou.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Zpracování fosfátů na průmyslová hnojiva pomocí kyseliny sírové

Fosfátové suroviny jsou výchozí látky pro výrobu sloučenin obsahujících fosfor, největší objem představují fosforečná hnojiva. První chemickou operací je jejich převedení z vodonerozpustné formy na sloučeniny rozpustné pomocí minerálních kyselin. Cílem této bakalářské práce je shromáždit na základě literární rešerše informace o dané problematice a experimentálně sledovat průběh rozkladu fosfátu kyselinou sírovou.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.