Zaměstnanci

Jméno: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Funkce(zařazení): Docent

Místnost: A 27

Telefon: 220 444 017

e-mail: Bohumil.Bernauer@vscht.cz

Pracovní skupina: Katalytické procesy

Výuka

N105008Aplikovaná reakční kinetika
S105008Applied Reaction Kinetics
N105019Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie
N963014Bakalářská práce
N963008Diplomová práce

Odborný životopis

1967-1972Studium na Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), téma diplomové práce: Kinetika nízkoteplotní oxidace amoniaku
1973-1976Aspirantura na ÚAT VŠCHT v Praze, téma disertační práce: Kinetika oxidace amoniaku v reaktoru s katalyticky aktivní stěnou
1976-1980Vědecký pracovník katedry anorganické technologie VŠCHT
1980-1985Odborný asistent katedry anorganické technologie VŠCHT
1985-1989Hostující profesor na Universite Setif, Alžírsko
1989-1997Odborný asistent katedry anorganické technologie VŠCHT
1992-1993Hostující profesor na Universite Claude Bernard Lyon I, Francie
1997Habilitace v oboru anorganická technologie
1997-2002Vedoucí ústavu anorganické technologie VŠCHT v Praze
2002-2010Prorektor VŠCHT
2010-2017docent Ústavu anorganické technologie

Odborné zaměření

Chemická technologie, reaktorové inženýrství, membránové reaktory, modelování procesů

Členství

Associate Editor Bulletin des Sociétés Chimiques Belges (1990-1997)
Člen redakční rady časopisu Chemický průmysl (1991-1996)
Člen komise pro ohajoby doktorských prací University Claude Bernard Lyon I v oboru chemické technologie a chemického inženýrství
Člen předsednictva odborných skupin Chemického inženýrství a Katalýzy ČSCH
Člen Vědecké rady Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze
Člen oborové rady PGS Anorganické technologie VŠCHT v Praze

Zahraniční stáže

1985-1989Université de Sétif, Alžírsko
1992-1993Université Claude Bernard Lyon I

Témata závěrečných prací

Katalytický rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a reaktorech

Pomocí matematického modelování bude studován rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a bude navrženo provozní zařízení pro odstraňování N2O z odpadních plynů z technologie kyseliny dusičné.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Kinetika katalytického rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorech

Předmětem práce je studium kinetiky rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorech strukturních typů MFI, FER a titanosilikátech obsahujících Fe a další přechodové kovy. Práce bude zaměřena na kinetická měření s cílem vyvinout spolehlivý kinetický model vhodný pro návrh průmyslových zařízení.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Kinetika vysokoteplotního katalytického rozkladu N2O

Předmětem práce je studium rozkladu N2O na kovových oxidických katalyzátorech vhodných pro eliminaci N2O z reakčních plynů ve výrobě HNO3 (vlhké plyny s vysokou koncentrací NO o teplotě 750-900°C). Cílem této práce je vyhodnocení vlivu nosiče a struktury katalyticky aktivních oxidů na rozklad N2O na N2 a O2 při minimalizaci rozkladu přítomného NO. Pomocí kinetických měření bude dále studován i vliv ostatních složek přítomných v reálných reakčních plynech na stabilitu katalyzátoru.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Katalytický rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a reaktorech

Pomocí matematického modelování bude studován rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a bude navrženo provozní zařízení pro odstraňování N2O z odpadních plynů z technologie kyseliny dusičné.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Kinetika katalytického rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorech

Předmětem práce je studium kinetiky rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorech strukturních typů MFI, FER a titanosilikátech obsahujících Fe a další přechodové kovy. Práce bude zaměřena na kinetická měření s cílem vyvinout spolehlivý kinetický model vhodný pro návrh průmyslových zařízení.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Kinetika vysokoteplotního katalytického rozkladu N2O

Předmětem práce je studium rozkladu N2O na kovových oxidických katalyzátorech vhodných pro eliminaci N2O z reakčních plynů ve výrobě HNO3 (vlhké plyny s vysokou koncentrací NO o teplotě 750-900°C). Cílem této práce je vyhodnocení vlivu nosiče a struktury katalyticky aktivních oxidů na rozklad N2O na N2 a O2 při minimalizaci rozkladu přítomného NO. Pomocí kinetických měření bude dále studován i vliv ostatních složek přítomných v reálných reakčních plynech na stabilitu katalyzátoru.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Matematické modelování katalytického reaktoru pro oxidaci amoniaku s nízkými emisemi N2O

Předmětem práce je vývoj dynamického matematického modelu katalytického reaktoru vysokoteplotní katalytické oxidace amoniaku s použitím katalytických systémů umožňujících snížit emise N2O z výroben kyseliny dusičné. Ve srovnání s doposud používanými Pt-Rh katalyzátory. V rámci práce budou zpracovávána laboratorní a provozní data s cílem navrhnout průmyslový reaktor s nízkými emisemi N2O.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Stanovení difuzních koeficientů N2O, N2 a O2 v mikroporézních látkách metodou ZLC

Experimentální stanovení difuzních koeficientů metodou "Zero-Length-Chromatography" (ZLC) v zeolitech MFI a FER v závislosti na teplotě a složení plynné směsi bude prováděno v průtočné aparatuře. Vyhodnocení experimentálních dat pomocí jednoduchých modelů bude provedeno pomocí systému Athena Visual Studio.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Katalytický rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a reaktorech

Pomocí matematického modelování bude studován rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a bude navrženo provozní zařízení pro odstraňování N2O z odpadních plynů z technologie kyseliny dusičné.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Matematické modelování katalytického reaktoru pro oxidaci amoniaku s nízkými emisemi N2O

Předmětem práce je vývoj dynamického matematického modelu katalytického reaktoru vysokoteplotní katalytické oxidace amoniaku s použitím katalytických systémů umožňujících snížit emise N2O z výroben kyseliny dusičné. Ve srovnání s doposud používanými Pt-Rh katalyzátory. V rámci práce budou zpracovávána laboratorní a provozní data s cílem navrhnout průmyslový reaktor s nízkými emisemi N2O.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Stanovení difuzních koeficientů N2O, N2 a O2 v mikroporézních látkách metodou ZLC

Experimentální stanovení difuzních koeficientů metodou "Zero-Length-Chromatography" (ZLC) v zeolitech MFI a FER v závislosti na teplotě a složení plynné směsi bude prováděno v průtočné aparatuře. Vyhodnocení experimentálních dat pomocí jednoduchých modelů bude provedeno pomocí systému Athena Visual Studio.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Katalytický rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a reaktorech

Pomocí matematického modelování bude studován rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a bude navrženo provozní zařízení pro odstraňování N2O z odpadních plynů z technologie kyseliny dusičné.

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.