Výzkum

Charakteristika

Výzkum prováděný na ÚAT má velmi široký záběr, od základního výzkumu v oblasti nových způsobů získávání energie, vývoje nových typů katalyzátorů a membrán, studia fotokatalytických dějů či lepšího využití surovin, přes spolupráci s průmyslem při zavádění bezodpadových technologií, při likvidaci starších ekologických zátěží až po počítačové simulace. Při všech našich činnostech je sledováno několik základních cílů, jejichž společným rysem je přispět k dosažení trvale udržitelného rozvoje. Vzhledem k mezioborovému charakteru většiny našich projektů, probíhá jejich řešení v úzké spolupráci se špičkovými domácími i zahraničními pracovišti. Dlouholetá spolupráce s průmyslovými partnery je zárukou aktuálnosti a důrazu na praktickou aplikovatelnost dosažených výsledků výzkumu. 


Pracovní skupiny

Ústav anorganické technologie se dělí na čtyři pracovní skupiny:

  • Technická elektrochemie
  • Fotokatalýza
  • Katalytické a membránové procesy
  • Heterogenní nekatalyzované reakce

Přístrojové vybavení

Náš ústav je vybaven množstvím specializovaných zařízení, jejichž seznam je k nahlédnutí zde. Všechny naše laboratoře jsou nově zrekonstruované a jsou kromě výše zmíněných zařízení vybaveny běžnými laboratorními přístroji, jako jsou: stabilizované zdroje, termostaty, teploměry, váhy, digitální multimetry, pH metry, konduktometry, sušárny, pece, čerpadla, průtokoměry, míchadla, atp. 


Řešené projekty

Pracovníci Ústavu anorganické technologie jsou zapojeni do výzkumu v rámci mnoha českých i evropských projektů. Jejich seznam je zde k nahlédnutí.