Přístrojové vybavení

Speciální přístroje

Analytické přístroje

ICP-OES – Optima 8000, fa. Perkin Elmer (doc. Paidar)

Hmotnostní spektrometr s plynovou chromatografií - GC-MS systém, Trace DSQ , fa. Thermo Electron Corporation (Dr. Fíla, Ing. Lhotka)

UV/VIS spektrofotometr, fa. Cecil Instruments (Anglie) (prof. Krýsa, Ing. Zlámal)
spektrofotometrická analýza

HPLC chromatograf s UV-Vis diode-array detektorem, Shimadzu (Japonsko) (prof. Krýsa)
analýza organických látek (absorbujících v oblasti UV) ve vodě

Plynový Chromatograf s FID detektorem, CP 3800,Varian (prof. Krýsa)
kontinuální chromatografická analýza plynných směsí 

Plynový Chromatograf s TCD, FID detektorem, Master, Dani (prof. Krýsa)
kontinuální chromatografická analýza plynných směsí 

FTIR, is10, Nicolet (prof. Krýsa)

Ramanův spektrometr (Ing. Lhotka)

Automatický titrátor Titroline Alpha 50 plus, fa. Schott (doc. Vídenský, Ing. Sedlářová)

Přístroje pro stanovení strukturních charakteristik

Měření specifického povrchu a distribuce pórů - ASAP 2020, fa. Micromeritics (Ing. Lhotka)

Měření adsorpčních izoterem za vyššího tlaku - ASAP 2050, fa. Micromeritics (Ing. Lhotka)

Rtuťový porozimetr AutoPore IV 9500, fa. Micromeritics (Ing. Sedlářová, doc. Vídenský)
stanovení porozity pevných materiálů 

Optický mikroskop Axio Scope.A1, fa. Zeiss (Ing. Sedlářová, Ing. Zlámal)

Elektrochemické studie

Frekvenční analyzátory a potenciostaty Solartron (doc. Paidar, prof. Bouzek)
měření elektrochemické impedance, studie kinetiky elektrochemických dějů 

LCR můstky HAMEG (doc. Paidar, prof. Bouzek)

Rotační diskové elektrody PINE (doc. Paidar, prof. Bouzek)
studium kinetiky elektrodových dějů s možností paralelní analýzy vznikajících produktů

Potenciostaty HEKA (doc. Paidar, prof. Bouzek)

Elektrochemické křemenné nanováhy (doc. Paidar, prof. Bouzek)
on-line sledování změn hmotnosti elektrody s možností současné kontroly jejího potenciálu; vhodné zejména pro sledování kinetiky vylučování vrstev a sorpčních dějů

Studium sorpce, katalýzy, fotokatalýzy, permeace, kinetiky...

Analytický systém pro studium dynamické sorpce a katalýzy, fa. Linseis (Dr. Fíla, Ing. Lhotka)

Jednotka pro stanovení katalytické aktivity vzorků (Dr. Fíla)

Solární simulátor (Oriel) (prof. Krýsa, Ing. Zlámal)

Přístroj pro měření kontaktního úhlu, DSA 30, Kruess ( Ing. Zlámal)

Jednotka pro měření permeace a/nebo katalytické aktivity (Fíla)

Automatizovaný reaktorový systém Globe, fa. Syrris (doc. Vídenský, Ing. Sedlářová)
s řadou duplikátorových reakčních nádob s objemem od 0,5 do 3 dm3 s možností snímání řady reakčních parametrů (dávkování reaktantů, rychlost otáčení míchadla, teplota, pH směsi,…)

Další zajímavá zařízení

Dipcoater, Spray coater (prof. Krýsa, Ing. Zlámal)

CNC fréza (doc. Paidar, prof. Bouzek)

Zařízení na výrobu deionizované vody DIWA (doc. Paidar, prof. Bouzek)

Analytické sítovací zařízení AS 200, fa. Retsch (doc. Vídenský, Ing. Sedlářová)
pro mokrou i suchou analýzu velikosti částic 

Autokláv Berghof (prof. Krýsa, Ing. Zlámal)

Programovatelný oběhový termostat A40 Presto, fa. Julabo (doc. Vídenský)

Běžné přístroje

Všechny laboratoře jsou vybaveny běžnými laboratorními přístroji jako jsou: stabilizované zdroje, termostaty, teploměry, váhy, odparky, digitální multimetry, pH metry, konduktometry, vlhkoměry, sušárny, pece, čerpadla, průtokoměry, míchadla, atp.