Pracovní skupiny

Technická elektrochemie

Výzkumná činnost pracovní skupiny se orientuje především na aplikace elektrochemie v průmyslové praxi a ochraně životního prostředí. Hlavní řešená témata jsou spojena s otázkami „vodíkové ekonomiky“ a s úpravou kapalných roztoků pomocí elektromembránových procesů. 


Fotokatalýza

Cílem této skupiny je přispět k objasnění fundamentálních vědeckých otázek a vyřešení technických problémů, které dosud brání širokému praktickému uplatnění fotoaktivních materiálů, např. nanokrystalického oxidu titaničitého, v oblastech samočisticích hygienických povrchů, fotokatalytického čištění vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy, využívání sluneční energie a v dalších oborech.


Katalytické a membránové procesy

Těžiště výzkumu pracovní skupiny lze nalézt v oblasti katalytických a separačních procesů. Experimentální činnost je zaměřena na přípravu, charakterizaci a testování katalyzátorů a membrán pro separaci plynů nebo na studium kinetiky heterogenních katalyzovaných reakcí. Důležitou součástí je i tvorba programového vybavení pro simulaci některých chemicko-technologických procesů a nových chemických technologií.


Heterogenní nekatalyzované reakce

Činnost této skupiny je zaměřena více na aplikovaný výzkum spojený s řešením konkrétních otázek vyplývajících ze spolupráce s průmyslovými partnery. Základ tvoří studium kinetiky heterogenních nekatalyzovaných reakcí, jako příklad lze uvést rozklady přírodních surovin minerálními kyselinami.