Nabízíme studentům

Možnost získání dvojího diplomu

Vstup České republiky do Evropské unie otevřel řadu nových možností i v rámci vzdělávání. Mezi jednu z nich patří získání diplomu dvou univerzit v rámci jejich spolupráce ve výzkumu a výuce. Ústav anorganické technologie tuto možnost nabízí posluchačům magisterského studijního programu Chemie a chemická technologie, oboru Základní a speciální anorganické technologie. Studium je realizováno ve spolupráci s Universitat Rovira i Virgili Tarragona (Španělsko) a INPL Nancy (Francie). Jak napovídá již studijní program, v rámci kterého je tato možnost garantována, studium je zaměřeno zejména na problematiku chemické technologie.

Zkušenosti, rady a postřehy našich studentů z Dánské DTU naleznete zde ...
Zkušenosti, rady a postřehy našich studentů z Tarragony naleznete zde ...

Na základě smlouvy uzavřené mezi uvedenými univerzitami absolvuje student přijatý do tohoto programu první rok studia na své mateřské univerzitě a druhý rok na jedné ze spolupracujících univerzit podle svého výběru. Po úspěšném ukončení studia pak získá inženýrský diplom jak své mateřské univerzity, tak té univerzity, na které stráví druhý rok studia. Vzhledem k požadavkům české legislativy je prozatím vyžadováno, aby naši studenti po ukončení studia v zahraničí složili státní závěrečnou zkoušku rovněž na VŠCHT Praha.

Zásadní výhoda tohoto programu spočívá v té skutečnosti, že na rozdíl od klasického programu ERASMUS absolvujete roční pobyt v zahraničí bez prodloužení studia na VŠCHT Praha. Naopak, získáte inženýrský diplom dvou renomovaných univerzit ve standardním čase studia.

V případě zájmu Vám bližší informace podá Karel Bouzek (e-mail: karel.bouzek@vscht.cz, tel.: 220 444 019).

Zajímavou práci v laboratoři

Zapojení do vědecké činnosti ústavu, zajímavé výzkumné projekty, vlastní projekty zakončené diplomovou prací, týmová práce, individuální přístup.

Posluchači absolvují laboratoře oboru dané rozsahem studijního plánu. Nejdříve se formou krátkých prací seznámí s experimentálními technikami používanými při řešení základních vědeckých okruhů sledovaných na ústavu. Pak již podle individuálního rozhodnutí pokračují na svých projektech v oblastech zaměřených na technickou elektrochemii, katalýzu, studium heterogenních reakcí či hydrometalurgii. Samostatný projekt je zakončen sepsáním diplomové práce.

Nezanedbatelnou část individuální práce studentů v laboratořích představuje jejich zapojení do vědecko - výzkumné činnosti ústavu. Studenti, i nižších ročníků, se pod vedením zkušených pedagogů podílí na řešení problematik národních i mezinárodních grantů, výzkumných záměrů nebo konkrétních zakázek vyplývajících ze spolupráce s našimi průmyslovými partnery. Z mnoha řešených problematik lze uvést výzkum v oblasti palivových článků jako alternativního zdroje energie, vývoj nových typů katalyzátorů či studium membránových procesů. Nezapomíná se ani na vývoj bezodpadových technologií a řešení problémů spojených s čištěním pitných a odpadních vod nebo odstraňováním exhalací. Podrobnější přehled řešených projektů je uveden v položce výzkum.

Pro každěho něco navíc

Snadno dostupná výpočetní technika, nadstandardní softwarové vybavení, zahraniční pobyty, spolupráce se zahraničními kolegy, mladý a příjemný kolektiv.

Během studia je velká pozornost věnována rovněž oblastem, které současní zaměstnavatelé považují u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků za samozřejmé. Patří mezi ně práce s počítači a znalost cizích jazyků. Výpočetní technika ústavu je při výuce běžně využívána, pro studenty specializace je snadno dostupná a naučí se ji používat v každodenní praxi. Pro počítačové nadšence lze navíc připomenout možnost seznámit se a pracovat se širokým spektrem moderních softwarových systémů. Aktivní znalost cizího jazyka lze získat při studijním pobytu u některého z našich zahraničních partnerů v Anglii, Německu, Francii či v dalších zemích. Přínosem je i spolupráce se studenty celého světa, kteří přijíždějí na stáže do našich laboratoří. Konkrétní nabídky jsou uvedeny v položce zahraniční pobyty.

Kvalitní teoretický základ

Základní a volitelné předměty, současné a nové technologie, perspektivní trendy chemického průmyslu: bezodpadové technologie, alternativní energetické zdroje, nové typy sorbentů a katalyzátorů, membránové procesy, příprava chemických specialit, aplikace teoretických poznatků na konkrétní případy.

Teoretický chemicko-inženýrský základ získají studenti specializace (4.-5. ročník) na přednáškách a v seminářích povinných profilujících předmětů. Důraz je kladen především na rozvoj a doplnění už dříve získaných vědomostí a jejich aplikaci na konkrétní příklady vycházející z praxe. Obsah předmětů se postupně vyvíjí a reaguje na nové trendy technického pokroku. V technologicky zaměřených předmětech se tak vedle tradičních, stále používaných, výrob objevují zcela nové technologie či přístupy. Posluchači se navíc seznamují s přípravou chemických specialit používaných v dalších průmyslových odvětvích, např. v potravinářství, zemědělství či kosmetickém průmyslu. Profilující předměty jsou doplněny širokým výběrem volitelných předmětů, v rámci ústavu nebo fakulty, s cílem umožnit studentům výběr podle jejich individuálního zaměření. Výuka se v současnosti stále více zaměřuje na problematiku trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti, kam lze zařadit procesy se sníženou energetickou náročností, snahu o zvýšení stupně využití nerostných surovin, recyklaci, využití alternativních zdrojů energie nebo kvalitnější úpravu vod.