Magisterský obor: Vodíkové a membránové technologie

CHARAKTERISTIKA OBORU

Cílem studijního oboru je vyškolit specialisty s teoretickými a praktickými dovednostmi z oblasti membránových procesů a vodíkových technologií. Základem studia jsou předměty z oblasti přípravy a charakterizace materiálů určených k výrobě membrán. V průběhu studia má posluchač možnost zvolit užší specializaci orientovanou na separační membránové procesy nebo membránové procesy zaměřené na konverzi energie. Vzdělání poskytne absolventům výhodnou startovní pozici pro zahájení profesní kariéry ve výzkumné i průmyslové sféře.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Znalost problematiky membránových technologií předurčuje uplatnění absolventů na vedoucích pozicích v průmyslových podnicích specializujících se na čištění odpadních vod a procesních roztoků, separaci plynů nebo zpracování potravin. Další možné uplatnění naleznou absolventi v perspektivní oblasti konverze a skladování energie se zvláštním zřetelem na technologie využívající vodík jako nosič energie. Absolventi se mohou prosadit jako pracovníci výzkumných týmů, v průmyslové sféře stejně jako v institucích státní správy.

Studijní plán

Zimní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N105008Aplikovaná reakční kinetika105220z, Zk5
N126030Speciální metody studia a charakterizace materiálů126200Zk3
N105031Termodynamické výpočty105020kz2
N105005Základy počítačových simulací105220z, Zk5
N105021Laboratoř oboru1050010kz7
Povinně volitelné předměty
N111020Technická katalýza111220z, Zk5
N216012Moderní plynárenské technologie216120z, Zk0

Letní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N105030Syntéza a charakterizace membránových materiálů105200Zk3
N403048Fyzikálně chemické principy membránových procesů403210z, Zk4
N105032Teoretické základy elektrochemie105210z, Zk4
N143014Pokročilá chemická informatika143030kz3
N105022Laboratorní projekt I1050010kz7
N105080Odborná praxe105000z3
Povinně volitelné předměty
N105019Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie105210Zk5
N108010Struktura a vlastnosti zeolitů108200Zk3

Zimní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N105033Chemické a biochemické membránové technologie105200Zk3
N111019Navrhování procesů111310z, Zk6
N105015Reaktivita a struktura povrchu pevných látek105220z, Zk5
N105009Experimentální techniky v elektrochemii105210z, Zk4
N105023Laboratorní projekt II1050012kz8
Povinně volitelné předměty
N105007Elektrochemické inženýrství105210z, Zk4
N216010Přeprava a distribuce plynu216120z, Zk4
N218017Speciální separační metody v úpravě vody218300Zk5

Letní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N963008Diplomová práce9630030z30
Informace k formátování a tisku diplomové práce naleznete na: http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Témata závěrečných prací

V magisterském stupni vzdělávání vychází témata Laboratorních projektů a Diplomových prací z vědecko-výzkumného zaměření ústavu. Jsou individuálně upravena podle zaměření a předchozí praxe studenta. Přehled o studovaných oblastech lze získat na základě nabízených témat pro Bc. studium nebo obhájených bakalářských a diplomových prací.

Tematické okruhy ke státním zkouškám

czTematické okruhy k magisterským státnicím - "Vodíkové a membránové technologie"

pdfokruhy_szz_magistri_vmt.pdf | velikost: 164,2 kB