Postgraduální program: Chemie a chemické technologie

Obor: Anorganická technologie

Studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí procesů používaných v perspektivních výrobách anorganických látek. Studenti jsou seznámeni se základními a speciálními technologiemi anorganických látek a získají praktické zkušenosti v týmové práci při řešení výzkumných problémů vývoje nových technologií a s nimi souvisejících aspektů trvale udržitelného rozvoje. V průběhu studia se posluchači profilují v rámci zvolených předmětů a práce v laboratoři v oblastech orientovaných na technickou elektrochemii, fotokatalýzu, katalytické a membránové procesy nebo heterogenní nekatalyzované reakce.


Obhájené disertační práce

Přehled disertačních prací obhájených na našem ústavu od roku 1992 do současnosti naleznete na následující stránce.